De luce

Cílem "Pulzující filosofie De luce": vytvořit tzv. "Kompas s mapou a vírou v sebe" pochopitelný, jednoduchý a slouží pro autora. Lidé by se mohli inspirovat (viděli nějaký příklad, každý jsme jiný a i cesta každého může být jiná), případně vnímat tímto způsobem svůj osobní stav (vnímání reality přes svouu mřík ponání) , pokud se ztratíli a najít tzv. "své kořeny" - ducha spojeného vírou v sebe a tím spojení s vědomím (pomůže nám např. filosofie, astrologie, praxe).

Mapou je vývojová triáda s metamorfózou a bodem zlomu: závislý (užívá, je opečováván - dítě), nezávislý (ničí, pulzuje) a vzájemně závislý (tvoří, sdílí, spolupracuje, má otevřené srdce), ukazuje v jaké stupni se nacházíme ve svém vývoji, (k partnerovi, k sobě samému, společnosti, přírodě), kompasem je naše "Životní poslání"(smysl života) a "víra v sebe" je pulsující život (spojení se svým vědomím).

Upozornění: tato osobní filosofie neznámého autora je nedokončená, dynamická, stále se měnící a její autor se může ve svých tezích mýlit, může také je postupně měnit dle svého vývoje, stupně nového poznání a dosaženého "štěstí", které je dle autora, osobní filosofie De luce, cílem života na zemi. Tato filosofie je nepřenosná, ale může inspirovat ostatní v jejím rozvoji.

De luce, pulzující osobní filosofie (základní pohled na svět)

Fáze vývojového procesu DE LUCE (duchovní vývojový proces svobodné vůle jedince): "tunelové vidění" - tma (jsme v temnotě - slepá víra, závislost, ne-logika, strach), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá, projevená dualita - rozum potlačuje víru, nezávislost, logika, překonám strach- porazím strach) a vycházím z tunelů, mám otevřené srdce a vnímám "barevný svět" (protože jsem zvýšil svoje vibrace, mění se moje matrice a dualita se transformuje v rezonanci s celkem - duchovní záblesk lásky) a vnímám hloubku a objem všemi smysly, který je vzájemně propojen do jednoty s vědomím(vědomý člověk přijímá a sdílí, vzájemně závislý, vědomí, dynamická rovnováha, je propojen rozum a víra ve vědomí a rodí se moudrost, přijímám strach, který je pomocník a je mou součástí). a mění se i lidská DNA, dokončí se vývojový cyklus člověka ve fyzickém těle na planetě. To je zjednodušené vyjádření cesty, jak se spojit se svým vědomím prostřednictví zvýšení svých vibrací - dualita se transformuje v rezonanci a duše dokončí svůj duchovní vývoj fyzickém těle a ukončí proces inkarnací na planetě. Pochopením a realizací, kdy "nevěnuji pozornost" věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince, mám čas pro pochopení sebe. Energii, kterou jsem věnoval vnějšímu okolí, nyní používám pro poznání sebe ("vypnutím mysli" a odstraněním závislostí se otevřením srdce zvyšují vibrace a mohu naslouchat vědomí) a na spojení se svým vědomím. Tím zvyšuji svoje vibrace na úroveň lásky (odpoutal jsem se od závislostí, odpustil jsem, mám otevřené srdce) a jednou za precesní rok přichází "solární záblesk", který umožňuje hromadnou transformaci a a také vznik nového vývojového druhu člověka, který je základem pro vznik "barevné společnosti". Současně jsme již vstoupili do fáze, kdy vznikají s vědomou podporou populace "Digitální koncentrační tábory" (fáze zkázy Calhounova experimetu)

Jsme na křižovatce, závislí lidé budou vědomě směřovat do "digitálních koncentračních táborů" a nezávislí lidé mohou pokračovat se svém vývoji prostřednictvím duality a otevřeného srdce  k vědomému člověku (odpoutává se od závislostí), který si uvědomuje: kde dávám svou energii (zájem, poornost), to podporuji a naopak, co nepodporuji, to nemá energii a zaniká

 • Život má podobu prostoru - koule (ne plochy, která má pouze 2 rozměry), která má viditelnou (viditelná část se dělí na jin a jang - vnímáme svět rozumem) i neviditelnou část (která se také dělí z principu, je propojená s vědomím), na kouli pulsuje různorodý, pestrý život (příroda)
 • V materiálním světě jsou dva póly mezi kterými probíhají pulsy (vibrace, energie, světlo, zvuk, život, plasticita, atd.), který mění polarity - ne však polohu (vytváří se tak dynamická rovnováha), to je proces tvoření a zanikání - i planeta Země mění svoji polaritu (přepólování Země), která se cyklicky opakuje
 • minulost a budoucnost jsou dva póly mezi který pulzuje přítomnost . "tady a teď" (život, vitalita, energie, duch), která mění polaritu např. v případě našeho uvědomění, poznání - změníme názor, rozpustíme blok, otevíráme srdce a může proudit energie
 • Věnuji pozornost (energii) poznání sebe a spojením se svým vědomím prostřednictvím duality (rozum , ne-rozum, černá-bílá) v jednotu (soulad emocé a rozumu vytváří vnitřní integritu a spojení s vnitřním hlasem (vědomí, dynamická rovnováha, "Bůh v nás")
 • vývoj jedince a společnosti probíhá na vývojové ose (triáda): závislý - nezávislý - vzájemně závislý (homeostáza)
 • TAO, čínské učení hlásá návrat k přirozenosti prostřednictvím ne-zasahování (Moudrý muž dělá, ale neužívá toho, co je uděláno. Tvoří, ale nevládne tomu, co je stvořeno). - ještě plně nerozumím všem těmto slovům a jejich významu
 • Smyslem života je naučit se následovat cestu kosmických sil přírody. Klíčovým pojmem je wu-wej, tedy aktivní nečinění - člověk se má stát nádobou, kterou protéká Tao (energie), pokud je zablokovaná neprobíhá vývoj
 • Pro život na zemi je nutná existence 4 živlů, voda, země, vzduch, oheň a pulzující (energie, vibrace, zvuk, světlo, atd,) život v podobě živé hmoty (rostliny, minerály, zvířata a člověk)
 • Symbióza a různorodost (různorodost je projev akceptované jednoty) jsou důežité pro divokou přírodu a člověka
 • Kvantové provázání
 • Poznání se skládá jako puzzle na cestě životem, stáří je obdobím období sklizně a ovocem je prožitá moudrost

Jak to může vypadat v přírode?

 • semínko (kořinky, tma) - kmen (pulzuje život) - koruna (plodí semena, světlo)
 • spojení s předky tzv. kořeny, je spjaté s předáváním informací a zkušeností v ústní podobě, spojené s prožitkem, čili zkušeností, dovednost, filosofie (předává se duch, který propojuje všechny kořeny)
 • mykorhíza
 • homeostáza

Motto: pokud vidíš bílou (pravda), černou (lež), jsi možná ochuzen, protože nad vším je barevná (informace, poznání, vývoj, tok energie, duch, vitalita, život, různorodost) a tu vidíš možná jen..... z pohledu pozorovatele....  a jak se lidově říká, svět není černo - bílý.

Motto: Moudrý muž dělá, ale neužívá toho, co je uděláno. Tvoří, ale nevládne tomu, co je stvořeno. Dokončuje díla, ale nevychloubá se... (citát TAO)

Motto: Každý je zcela originální, to co jednomu dělá na trávení (v žití) dobře, druhému škodí. Poslouchejte vnitřní hlas vlastního těla (vědomí) a zkoumejte příčiny a důsledky svých problémů (činů)

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

zobrazit více..
Loading...