Jak zadržovat vodu

při současné situaci České republice v Evropě a téměř v celém světě nás dusí problém nedostatku vody, velká sucha, přívalové deště, zimy bez sněhu....Tato situace způsobuje způsobuje zejména v nížinách (Jižní Morava) velké problémy zemědělcům a obyvatelstvu.

Co ovlivnilo zadržování dešťové vody během posledních 100 roků?

za posledních 100 roků se snížila schopnost našeho uzemí zadržovat vodu o 50%, co je příčinou tohoto stavu?

 • meliorace prováděné od dvacátých let minulého století
 • napřimování přirozených toku řek a potoků (vybetonování koryt, umělá regulacerušení meandrů, atd.)
 • rušení a vysušování rybníků, retenčních nádrží, mokřadů atd.
 • rozorání mezí v 50 letech, zcelení polí, odstranění remízků
 • technické zásahy do krajiny a odkanalizování většiny obývaného území
 • ukrajování plochy pro přirozené lužní lesy v nížinách (Morava)
 • zvětšování zastavěné plochy na úkor ostatní (za posledních 30 roků se zvětšila zastavěná plocha o 20%)
 • intenzivní zemědělská a lesnická činnost
 • narušen půdní mikrobiom (chemizace zemědělství) a kapilární kanálky díky těžké technice
 • eroze půdy (voda, vítr atd.) odplavení úrodné vrstvy (ztráta 20 miliónů tun ornice za rok) a tím snížení absorbce vody do půdy (díky zrtrátě ornice min, 6 milionů m3 /rok)
 • narušení přírodních horských lesů (exhalace, kůrovec, nevhodná těžba, polomy, atd.)
 • v roce 1918 byla regulována třetina říčních toků a na území Česka bylo 17 přehrad, v současnosti je regulováno více než 90 % tuzemských toků a existuje kolem 180 přehrad.

 • narušený malý vodní cyklus, který vede z dlouhodobého hlediska k vysychání a degradaci krajiny
 • pěstování nevhodných plodin (technické plody řepka a kukuřice)
 • budování nových obslužných cest v lesích pro těžkou techniku, které způsobují rychlý odtok vody a podporují erozy půdy v lesích

Jaká je koncepce zadržování vody v obcích a městech

 • na západě vznikají celé obytné čtvrti bez napojení na kanalizaci
 • koncept dešťových zahrad (přirozené zasakování dešťovky do podloží a podzemní nádrže), který zlepšuje mikroklima
 • komunitní zahrady, zadržování dešťové vody, využívání meziblokové zeleně ve městech pro pěstování ovoce a zeleniny s využitím bioodpadu z domácnosti, vyvýšených záhonů a permakultury
 • decentrální způsob odvodu dešťových vod, cílem je aby co nejméně vody zmizelo v kanalizaci (např svod dešťové do retenčních jezírek)
 • takzvané průlehy – tedy zarostlé příkopy pro lepší zadržování vody
 • zelené střechy na panelových domech

Česko plán na zadržení vody do roku 2029

 • v následujících deseti letech stát investuje na propojování vodárenských soustav 24 miliard korun, řekl v úterý na tiskové konferenci po jednání Národní koalice pro boj se suchem premiér Andrej Babiš (ANO)
 • včetně fondů z EU to bude celkem investice do řešení vody 50 miliard korun
 • vybudování přivaděče Praha - Kladno nebo posílení kapacity Východočeské vodárenské soustavy Náchod - Hradec Králové
 • stát plánuje rozšířit skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy další větví do Dobřan nebo propojit vodovody Liberec - Bílý Kostel nad Nisou - Hrádek nad Nisou
 • v následujících 3 letech stát a lesy ČR plánují rekonstrukci, obnovu, odbahnění nebo stavbu 1215 rybníků nebo malých vodních nádrží. (investice celkem 1,5 miliardy Kč)
 • propojení a dobudování páteřní sítě vodovodů vrámci Česka

Zadržování vody v přírodě a kroky k jejímu zadržení v krajině

prvotním úkolem pro zadržení vody v přírodě je nutné na prvním místě se podívat do lesů, kde začíná povodí jednotlivých řek (prameny) a spadová uzemí pro jednotlivé potůčky, potoky a říčky.

 • VIZE podle pana doc. Václava Cílka, měla by se vytvořit "hydrologicky integrovaná krajina" ve které si všechy 3 druhy vody (šedá, modrá a zelená) hrají dohromady, písek a půdu lze chápat jako banku, kde můžeme akumulovat zelenou vodu

Upozornění, káždé uzemí je jiné (geologické, hydrologické, meterologické, půdní, geolomorfologické poměry atd), a proto je k obecnému doporučení nutné vzít úváhu tyto výše uvedené faktory a nelze plošně aplikovat jednotnou metodiku zadržování vody v krajině.

 • zamezení nepřirozeného rychlého odtékání dešťové vody ze spadového území
 • zrušit meliorace a ukončení existujících dotačních titulů na odvodnění zemědělských pozemků, které jsou podle nich anachronismem v době, kdy země čelí dlouhodobému odvodňování krajiny.
 • podpora obnovy malého vodního cyklu v krajině, tj. obnovení přirozené rovnováhy v krajině (pole x vegetace včetně stromů)
 • podporovat zakládání travnatých, nebo prostě jen nekultivovaných pásů zejména tam, kde je potřeba vodu zdržet, aby rychle neodtekla spolu s ornicí, tedy na vršcích a na dnech terénních vln v polní krajině, ale také například podél polních cest
 • revitalizace nepoužívaných lesních a obslužných cest, které jsou zdrojem rychlého odtoku vody a  eroze půdy (Štefan Valo)
 • kaskádovité (stupňovité) neregulované koryta potůčků a potoků při velkém spádu
 • odstranění uměle regulovaných koryt toků a obnova přirozeně meandrujících koryt toků může výšit zadržení vody a hladinu spodních vod 1,5 - 3 krát a tím se také prodlouží doba průtoku korytem až 3 x, obnoví se také flóra a fauna v toku a v jeho okolí (z 76 000km délky vodních toků  je 1/4 regulovaných)
 • obnova tradičních lužních lesů v nížinách, v záplavových zónách podél toků
 • zadržování dešťové vody u jednotlivých domácností (zamezení přímému odtoku do kanalizací
 • na horách přirozená obnova původních přírodních horských lesů (bez zásahu lidského faktoru - příklad: lesy přežily 100 milióny roků...přestože byla spousta klimatických změn) na úkor hospodářských lesů
 • Ministr Brabec v roce 2016 přišel s myšlenkou obnovit stovky a tisíce malých nádrží a mokřadů - řeší se tím pouze důsledek a bude se dále prohlubovat deficit tzv. virtuální vody - dluh na který žijeme
 • změna skladby lesů -  listnaté a smíšené porosty, potažmo jejich půdy, zadržují výrazně více vody, než jehličnaté
 • prodlužování dráhy vodní kapky (přes listy stromů, lišejníky, trávu do půdy nebo vsáknout se do mechu) jebtaké vhodným řešením, doc. Václav Cílek
 • práce s větrolamy a stromořadím pomáhá vytvářet v krajině rosu (její následné odpařování), která pak posouvá ohřívání okolní krajiny až o 2 hodiny
 • Tři poslední zbytky lužních lesů a luk na Moravě při záplavách v roce 1997 zadržely podle ekologů třikrát víc vody než všechny přehrady v povodí Moravy a Odry dohromady. 
 • Přehrady nejsou řešením problému, jsou jeho součástí," říká Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina
 • "Právě umělé odvádění vody z krajiny člověkem zvyšuje tlak na její zadržování na jiném místě pomocí přehrad. Technické zásahy do krajiny jsou extrémně drahé a nikdy nefungují tak dobře, jako přírodní procesy, prověřené miliony let," doplnil Dalibor Dostál.
 • Nové projekty infiltrace vody z povrchu pod zem - 9 vytipovaných lokalit
 • podle Jana Pokorného z firmy ENKI, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd vypracoval s Povodím Vltavy velmi podrobnou mapu, kde je pro celé povodí Vltavy vytipovaných 160 tisíc míst pod jednotlivými půdními bloky, kde je třeba vodu zastavit, abychom ji nepouštěli rychle pryč a využili jí zpátky v krajině. Můžete udělat příčnou rýhu a dvě přemostění, po kterých může jet zemědělská technika. Níže vytvoříte mokřad nebo rybník. Zaberete tak pět hektarů ze sta, přičemž to stačí na zadržení třeba stoleté srážky. Díky tomu vytvožíme tzv. malý cyklus, protože když začne svítit slunce, voda se začne točit, tedy vypařovat a vracet zpět v drobných srážkách.
 • hmyz, ptáky i vodu do krajiny vrátí tůně a mokřady, protože vzhledem k rozdílným podmínkám (stín/osvětlení, vegetace v okolí, pokrytí hladiny rostlinami, materiálem břehů) umožňují postupný rozvoj různých populací druhů hmyzu, které dospívají v odlišných týdnech a měsících. Ptáci tedy nevyloví vše nad jedním komínem, ale přesouvají se mezi nimi.
 • Velcí kopytníci mají totiž v souvislosti se změnami klimatu na krajinu pozitivní vliv. Díky pastvě nedochází k rozkladu organické hmoty rostlin a uvolňování CO2 do atmosféry. Trus velkých kopytníků totiž zanášejí do půdy brouci, takzvaní koprofágové, a pomáhají tak vázat uhlík a organickou hmotu v půdě. Ta pak funguje jako houba a udržuje vodu v krajině. "Příznivý vliv velkých kopytníků na zadržování vláhy v půdě je zřetelný i v rezervaci velkých kopytníků v Milovicích

Úspěšný boj se suchem bude znamenat zásadní změnu rázu české krajiny. "Sto let jsme odváděli vodu z České republiky s tím, že je jí tady moc a že bylo potřeba rozšířit lány polí. Dnes čelíme problému obrovské eroze, půda neudrží mnoho vody a pak se spláchne v přívalové srážce. Vzniknou retenční nádrže, několik přehrad, ale to je horizont 10 nebo 15 let. Cílem teď je obnovit stovky a možná tisíce menších vodních nádrží a mokřadů," uvedl ministr Brabec v roce 2016.

více o souvislostech v knize:  Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

zobrazit více..
Loading...