Voda

Voda je klíčový základní element, který je nezbytný jak lidský život, tak také pro faunu, flóru a celou přírodu. U člověka obsahuje tělo 70 - 90% vody (ve stáří tento podíl klesá až na 60%), u rostlin a plodů je to podobné. Již 20% ztráta vody je pro člověka smrtelná a také, pokud vypije člověk více jak 6 litrů vody během jedné hodiny. Více

V?roce 2030 podle studie OSN z roku 2009 bude žít polovina lidstva v?oblastech s?akutním nedostatkem vody (info.cz), pokud my lidé nezměníme přístup k vodě a díky tomuto faktu hrozí konflikty o vodu.

 • současná rozloha rybníků v Česku je zhruba 50 tisíc hektarů – o více než třetinu méně než v osmdesátých letech 18. století.(77 tisíc hektarů) a v roce 1840 jen pouze 35 tisíc (zdroj Václav Makrlík)

Člověk a voda:

 • bez vody vydržíme cca 5-7 dní, zemřít však můžeme i za pár hodin při přehřátí, dehydrataci a ztrátě iontů - tj. když objem krevní plazmy se díky zahuštění a ztrátě vody sníží o 10-20 %
 • voda se do těla vstřebává hlavně z tenkého střeva cca 80% (zbytek žaludek, tlusté střevo a konečník)
 • slaná voda dehydratuje organismus
 • lidské tělo je ze 70% tvořeno vodou, podobně jako povrch planety Země
 • rozklad cukrů a tuků produkuje 2-3 decilitry tzv. metabolické vody denně - Prof. Dr. František Vyskočil, DrSc., z katedry fyziologie Přírodovědecké fakulty UK a Fyziologického ústavu AV ČR
 • zadržování vody v těle může být způsobeno potlačováním nebo zablokovaním emocí (pokud emoce uvolníme a doplníme pohybem, zadržovaná voda se uvolní)
 • čistota vody: léky na cukrovku a vysoký tlak zamořily vodu, lék na cukrovku metformin našli vodohospodáři v Česku ve 100 procentech vzorků měření kvality vody (2017), bohužel hladiny těchto látek (léky, antibiotika, mikroplasty, metabolity pesticidů, pesticidy atd.) nejsou sledovány v testech pitné vody dle příslušných norem
 • státy, které mají kritický nedostatek vody: Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Libye, Saúdská Arábie, Jordánsko, Irán, Nigérie, Singapur (2019)
 • voda byla, je a bude jedním z limitujících faktorů úrovně života společnosti, říká prof. Bárta (např. vysychání Sahary v průběhu šestého tisíciletí před Kristem vedlo ke vzniku staroegyptského státu na sklonku čtvrtého tisíciletí před Kristem)

Na celém světě pije odsolenou mořskou vodu 300 milionů lidí, to je cca 3,9 % světové populace (2019), vznikají tu však dva problémy, odsolovací zařízení potřebují velké množství energie a využívají elektřinu vyrobenou zejména z fosilních zdrojů a tím zvyšují produkci skleníkových plynů v atmosféře. Druhým problémem je solanka z továren, která se vrací do moře, to zvyšuje koncentraci solí v mořích a poškozuje mořské ekosystémy zejména v přímořských městech. Odsolování se tak v současné době stává kvetoucím byznysem

Několik stručných faktů o vodě:

 • cca 71% plochy planety tvoří voda, zejména v oceánech, avšak sladká voda tvoří pouze cca 0,5% veškeré vody na zemi
 • Světová zdravotnická organizace přitom doporučuje minimálně 100 litrů vody na den a osobu, jedná se výhradně o vodu pro potřeby lidí a domácností
 • rozlišují se čtyři skupenství vody – pevné, kapalné, plynné a plazmatické
 • vodu přirozeně na planetě zadržují lesy a vegetace
 • povodně a sucha - rub a líc jedné mince (které se v průběhu času mění jak okoloběh JIn a Jang)
 • zásoby vody se vytváří ve vyšších horských polohách, zdravý les nejen reguluje množství vody v potocích a říčkách (zadržuje vodu jako houba), ale mění se i její chemické složení
 • vodu přijímáme i kůží cca 1l litr za den (sprchování, koupání atd.)
 • voda reguluje hladinu cholesterolu v těle (ředí krev, cévy jsou pružnější - nezraňuje je tzv.lepkavou hustou kreví) a mění jeho pH.
 • voda je také nosič informace (můžeme porovnat pramenitou vodu s vodou balenou) a má tzv. paměť vody, zaznamenává pomocí klastrů vše, co se děje v jejím okolí (vidí, slyší, cítí..atd.) podle Masara Emota, kniha Léčivá síla vody
 • lidské emoce dokážou silně ovlivnit strukturu a vlastnosti vody (Prof. Korotkov, Dr.Emoto)
 • semínka moringy dokáží vyčistit vodu a také pokud dáme znečištěnou vodu na slunce min. na 24 hodin zničí baktérie (tento efekt se používá v Africe)
 • voda když přirozeně proudí se nabíjí a zmožuje (Viktor Schauberger)
 • pramenitá voda (a také dešťová voda) je měkká na rozdíl od kohoutkové nebo studniční, která je tvrdá)
 • podle doc. Václava Cílka máme 3 druhy vod: šedou (voda, která je v kanalizaci a padá ve městě), modrou (jezera, přehrady, rybníky, řeky, potoky) a zelenou (voda v půdě, která živí rostliny)
 • množství vody na planetě je konstantní, mění se její distribuce v čase a prostoru, toto je názor většiny vědců včetně Prof. Bárty a doc. Cílka
 • voda byla, je a bude jedním z limitujících faktorů dynamiky přírodního prostředí a úrovně života společnosti (civillizací) – a archeologie je jediná věda, která toto je schopna vědecky analyzovat na základě dlouhých časových řad říká prof. Bárta
 • 1m3 neporušené půdy zadrží 200-500l vody
 • půda může zadržet až 10 x více vody než všechny nádrže, rybníky, přehrady, vodní toky dohromady

Rozlišujeme různé druhy sucha podle jejich vlivu:

 • tzv. klimatické sucho (nedostatek srážek, rostoucí telota vzduchu, tzv záporná vláhová bilance, které nastává když množství srážek ve sledovaném území je nižší než výpar)
 • tzv. hydrologické sucho (pokles průtoků v řekách a snižování stavu podzemních vod)
 • tzv. půdní, zemědělské sucho (pokles půdní vlhkosti)

Jaké jsou příčiny nedostatku vody?

Dnes kolem nás vidíme vysušenou krajinu s narušenými lesy, které pustoší kůrovec. Kladete si logickou otázku, čím je tento nedostatek vody, který způsobuje sucho a degradaci krajiny, způsoben? Kořeny, dle doc. Václava Cílka, již můžeme hledat ve 20 letech minulého století.

I my všichni tedy, můžeme udělat změny ve svém životě, které spočívají v získání informací a přesvědčení, že omezení spotřeby vody, smysluplné cestování a nákup spotřebního zboží mohou přispět z dlouhodobého hlediska u změně současného trendu (smysluplně omezi vše co nadměrně zatěžuje přírodu). Klíčový, z pohledu Přírody a její schopnosti zadržovat vodu, je i postoj veřejnosti jako celku, k problematice, vody, životního prostředí a přírodě jako živého celku, jehož jsme součástí. Několik příkladů, které můžeme označit jako příčiny a důsledky nedostatku vody.

 • společnost chápe přírodu jako kolonií, ze které může těžit do nekonečna vše, co příroda vyprodukuje
 • dotační politika v zemědělství preferuje pěstování technických plodin a tím jsou hospodáři motivováni využívat maximální plochu, kterou mohou zařadit do této skupiny - stát na tyto dotace vydává řádově miliardy kč za rok. Současně stát vydává desítky miliard kč na obnovu zadržování vody, revitalizaci půdy narušené např. erozí, obnovu druhové pestrosti v napadených lesích atd. Současný způsob hospodaření zemědělství a lesnictví se zásadně nemění a tak investované desítky miliard ve většině případů vyletí komínem
 • narušený půdní mikrobiom včetně mikorhizy, půda je tzv. mrtvá (chemizace zemědělství a tím i lesnictví), tím dochází k vymírání fauny a omezenému zadržování povrchové vody
 • celoplanetární růst dynamický růst populace (od roku 1975 nárůst téměř o 100%, tj o cca 4 miliardy lidí) a průmyslové výroby
 • plýtvání vodou, ztráty ve vodovodní síti (až 30%), plýtvání potravinami (vyhazuje se 20-30%), které pro jejich vypěstování nebo výrobu potřebují vodu
 • lesní monokultury (hospodářské lesy, vykácené remízky (byli bydlištěm pro polní ptactvo a podporovali malý vodní cyklus), odlesňování, zastavování krajiny, důsledkem těchto zásahů je zvyšování teplody okolní krajiny a tím další vysušování krajiny
 • současný model západní civilizace, které je primárně zaměřen na zisk, nebo trvale udržitelný růst
 • klesající plocha přirozených luk, které jsou schopny akumulovat více vody i při intenzivních deštích a odolávají lépe vodní a větrné erozi
 • odkanalizování a rychlý odvod srázkové vody ze zastaveného území (tyto oběkty ještě zvyšují telotu v okolní krajině a narušují přirozený malý vodní cyklus
 • konzumní život současné západní společnosti, ale irozvojových krajin, které se chtějí vyrovnat západním zemím ve spotřebě
 • nadměrná spotřeba masa způsobená vysokým růstem populace
 • přelidněné velké aglomerace a velkoměsta (do roku 2050 bude podle odhadů žít ve městech až 75% populace), tento trend se ještě v čase zvětšuje, navíc se toto obyvatelstvo koncentruje na relativně malé území - bude se lokálně zvysovat spotřeba vody
 • umělé zásahy do přírody (přehrady, redulované toky, meliorace, vysušování bažin a mokřin, čerpání podzemní vody - tato voda číní až 50% spotřeby)
 • narušené přírodní cykly, které mají za důsledek extrémní počasí v podobě povodní, sucha, extrémních změn teplot atd.
 • dramatický pokles hladiny způsobené suchem, regulací vodních toků, čerpáním podzemních zdrojů vody a vysušování teploty posunem teplotních pásem a růstem emisí
 • vlastnická struktura (75% půdy je v nájmu) nevytváří vztah k půdě (narůstá vodní a větrná eroze) a jedinným kritérie jsou dotace a zisk
 • narušený malý a velký vodní cyklus způsobený přírodními klimatickými změnami a činností člověka
 • současná Příroda není v homeostázi s člověkem, protože je narušená vazba mezi Sluncem, vegetací, zvířaty, půdou a vodou
 • s rostoucí průměrnou teplotou se snižuje lokálně (nepravidelně kolísá v průběhu roku) spad srážek a proto je nedostatek dešťových srážek, tzv. vláhová bilance je záporná zejména ve vegetačním období (množství srážek ve sledovaném území je nižší než výpar)
 • více

Na našem území naprší a nasněží obrovské množství vody, cca 60 miliard kubíků ročně (tento objem mírně roste, zatím neklesá) a jen 1 %  spotřebujeme jako pitnou vodu. To nám poskytuje obrovský prostor na hledání efektivního dlouhodobého řešení, protože sucho a povodně jsou dvě strany jedné mince.

Jak působí a pomáhá čistá voda (pramenitá nebo z vodovodu)?

 • harmonizuje pH v těle
 • alkalizátor v těle
 • při diabetu
 • astma
 • hypertenze
 • imunitní systém
 • močové kameny
 • hydratuje také pokožku (udržuje vláčnou, pružnou pokožku bez vrásek)
 • udržuje metabolické funkce
 • udržuje řídkou krev

V současné době trapí planetu období sucha (zejména v Evropě), které je pravděpodobně způsobeno opakovanými cykly tzv. platónským rokem a lidskou činností

Jak můžeme přispět k zadržení vody v krajině a na zahrádce?

 • zkvalitňování půdy (kompostování, hnojení, mulčování atd.) a tím dochází ke zvýšení její schopnosti zadržovat vodu
 • svoji zahrádku můžeme obohatit o poznatky, které propaguje permakultura a biodynamické zemědělství
 • využívat a zadržovat dešťovou vodu na zálivku (případně na jiné využití v domácnosti) a neodvádět dešťovou vodu přímo do kanalizace
 • zredukovat tzv. vyholené trávníkové plochy (které sice vypadají nádherně, ale přispívají k likvidaci flóry a fauny na zahrádce), zvýšit druhovou pestrost zahrady
 • vybudováním jezírka, které zvýší vlhkost na pozemku a současně přitáhne spoustu prospěšných živočichů
 • obnova flóry (přirozený rozklad dřeva v lese, mechorosty, houby s podhoubím, stromová střecha - deštník atd.) a fauny v lesích jako symbiotického organismu, který má svůj řád a kterému mnohdy nerozumíme a nyní znovu postupně objevujeme...
 • navrácení k přirozené podobě lesa (bez hospodářského kácení stromů za účelem zisku) a jeho cyklům a upuštění od myšlenky hospodárského využívání lesů, zejména v kopcovitém a horském terénu
 • strom na zahradě působí jako přirozená klimatizace o ochlazuje o několik °C okolní teplotu (přirozeně stíní) a snižuje výpar vody z půdy
 • obnaženou půdu můžeme přirovnat k poškrábané nebo odřené pokožce, které se přirozeně zahojí (podobně se to děje také v přírodě, která obnaženou půdu přirozeně zacelí), obhospodařovaná pole současným způsobem zemědělství jsou však soustavně narušována technikou (je narušována přirozená ochrana půdy - jako u člověka pokožka) a to také přispívá k jejímu vysilování (snižuje se obsah minerálů, ornice, vysychá a mizí z ní život - je mrtvá) a znehodnocování (degradaci)

Latinské přísloví: salutem per aquam - zdraví díky vodě

Druhy a přírodní nápoje s vodou

 • sníh a sněhové vločky
 • kondenzovaná voda z rostlin a mladých stromků - např. bříza (pomocí igelitového sáčku nataženou na větvičku)
 • voda z listů kontryhele, rosa se sbírala ráno z listů
 • ranní rosa, kapky rosy (kapky se sbírali tak, že se položilo plátno na trávu, po chvíli nasálo tyto kapky a pak se ždímalo)
 • pramenitá přírodní voda ze studánky (s obsahem minerálů)
 • dešťová voda (tzv. měkká voda)
 • šungitová voda se vyrábí pomocí šungitové drti
 • březová voda (míza)
 • dubovka, listy dubu macerované ve vodě (používali druidé)
 • javorová voda, jarní květy javoru macerované ve vodě
 • kokosová voda
 • citronová teplá voda vhodná po ranním probuzení
 • schodnicová voda, na soutoku potůčků, tuto vodu používaly Žítkovské bohyně na bohyňování
 • Pí voda, diamantová voda atd.

Voda jako faktor ovlivňující civilizace:

 • pokud bude pokračovat současný trend, do roku 2050 můžeme očekávat zvyšování hladiny oceánů, jehož důsledkem bude zanikání některých států říká prof. Bárta, trend se však může kdykoliv změnit, o dynamice přírodního prostředí a adaptačních strategiích civilizací v minulosti stejně jako dnes toho přes veškerou snahu víme zoufale málo

Izrael má komplexní vodohospodářský systém a stal se pro Izrael největším vývozním artikem

 • pitnou vodou zásobuje arabský polosotrov
 • v Iránu se stará Izrael o vodovodní řad, ztráty v rozvodné síti jsou až 80%, do 10 roků, pokud Irán (nyní čerpá zásoby podzemních vod) neudělá zásadní změny hrozí hladomor a sucho, díky suchu, hladomoru a sankcím také hrozí migrace cca 50-ti milionů
 • v zemědělství se z více než 70 procent využívá recyklovaná voda, běžné je splachování užitkovou vodou
 • na Blízkém východě žije šest procent světové populace, ale nachází se tam jen jedno procento využitelných zdrojů sladké vody a ještě se sní nešetří
 • na Blízkém východě soustředěna polovina celosvětových kapacit k odsolování mořské vody a hledají se cesty, jak energeticky a ekologicky zatěžující technologie pro separaci solí nahradit šetrnějšími postupy
 • díky tzv. 6 denní válce v roce 1967 získal do té doby palestinský Západní břeh Jordánu, což mu umožnilo přístup k?řece po celém toku včetně pramenů a tak získal dvě pětiny podzemních zásob vody, které nyní Izrael potřebuje k přežit (info.cz)

více o souvislostech v knize:  Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

zobrazit více..
Loading...