Dualita

Dualita

Teze: Dualita sama o sobě nemůže stát a upadá do hmoty (je to závislost a současně i iluze), místo aby prostřednictvím sebe umožnila proudit duchu. Tím umožní, že se může jedinec odpoutat od duality a vědomě se osvobodí ze závislosti duality. Dualita je současně prostředek pro pochopení duchovní cesty jedince od závislosti k vědomí (závislý, nezávislý, vědomý - vzájemně závislý, homeostáze) a tedy k jednotě se Stvořitelem. 

 • Projevem duality je strach a závislost.
 • Biblický příběh Kaina a Abela (synové Adama a Evy) je také projevem duality (otroctví emocí, strachu atd., program viník a oběť).
 • Jednota (mince) - dualita (má dvě strany, rub a líc, máme volbu) - trojnost (dvě strany a hranu - nadhled), tělo (pravda) - duše (moudrost) - duch (láska). Ernestína Velechovská 2.7.2021.

Prof. Jan Rak (2.10.2020) Je dobré si uvědomit, že kdyby nebyl opak lásky (např. nenávist, odmítání), jak bych mohlo moje vědomí pochopit, co to je láska (dualita je způsob poznání). Tak kdybychom všichni žili v lásce, tak bychom ani neměli tušení, co je láska. Vše co existuje, tak existuje vždy relativně vztaženo k něčemu jinému, protože nic není. Dualita vzniká tak, že se vytváří reflexí neutrálního principu (jednota) na plus a mínus (polarity) a teprve potom (trinity point) vzniká třetí úhel pohledu a z tohoto pohledu máte možnost se dívat na neutrální bod, který se rozděluje a vidíte, co je kladné a co záporné (to je božská svatá trojice). Nic (jednota) se rozdělí na plus a mínus a vznikne třetí úhel pohledu, který má možnost to pozorovat a zjistit to je kladné a to záporné. Tudíž se dá říci, že bez těch negativních bychom nevnímali a neexistovalo pozitivní a to znamená, že jakýkoliv otřes v našem životě je vždy pozitivní, bez otřesů bychom o sobě nic nezjistili. Životní lekce (rozvod, manželství, dítě, pokuta, vyhazov z práce) kdy se nic (jednota) rozděluje na plus a mínus a my máme možnost získat lekcí poznání (co neznáme, co nás někam posune). A je to rozdíl, kdy se podívám a nějakou životní situaci, která se děje a jsem z ní na prášky, anebo to beru jako životní lekci, která se jeví jako těžce pochopitelná, ale to neznamená, že to pochopitelné není.

Josef Zezulka, Zákon Bytí nejsou dvě zákonitosti, ale pouze jedna s dvěma protilehlými póly (např. dobro a zlo, noc a den, víra a vědění), skládejme dvojnost (polaritu) do jednoty, protože v tom je cesta i cíl. Ne jenom věřit, víra je jenom jeden pól a ten druhý je vědění. Dohromady a v rovnováze tvoří zákon poznání. Poznávej zákonitosti, buď kritický a budeš blíže pravdě. Duchovní vývojová cesta je jen jedna: měnit sebe, svůj názor, svůj postoj k životu a všemu živému. Aby ses mohl správně měnit, musíš pravdivě poznávat a také poznávané správně hodnotit, abys nevzal poškozené. Pak nebudeš odkázán na slepou víru, ale budeš vědět.

Podstata (Bůh), ze které vzniklo vše co jest dělením. Vznikla tak hmota, duch a vitalita, která prostupuje a oživuje prvé dvě. Hmota, duch i vitalita jsou tvořeny 4 základními prvky (pulsují), které jsou (tzv. Tvůrčí čtyřka IEAU, které lze vyjádřit barvou, zvukem, silově, skupenstvím - vždy je to vibrace).

Josef Zezulka: Život je tep (síla) mezi dvěma póly (kmitání mezi nimi), probíhá neustálé rytmické pulsování, (např. tep srdce, rytmus dechu, střídání dne a noci, střídání ročních období, pulzace vesmíru atd.) rytmické pulsování se projevuje všude, kde je život. 

Pavel SurmaNení negativní vzorec (program), je pouze negativní, nebo pozitivní způsob prožívání.

Muž nemůže být žena (noc a den) a naopak, ale přesto se lidé snaží o to, aby si byli rovni na všech úrovních a vytváří "bypassy" (systém, kde se bojuje o energii a netvoří se) přírody pod vedením ega, které potlačilo duchovní složku. Současně ale platí, že muž má část ženské energie (vnitřní ženu - prožitky v ženském těle v průběhu inkarnací) v sobě a naopak.

 • Symbolem duality je i JIN a JANG (TO JE PARADIGMA VĚKU RYB, Já a Stvořitel).
 • Životním cílem je pochopit a vědomě vystoupit  kyvadlového efektu (duality).

Dualita (dvě zrcadla proti sobě) je způsob poznání a rozvoje duše prostřednictvím pobytu na Zemi z pohled věcnosti a svobodné vůle. Díky interakci s okolím vnímám realitu svými smysly a díky komunikaci s okolím se posouvám ve svém vývoji (nikoliv prostřednictvím slov, ale vnitřním poznáním sebe a naslouchání svého hlasu.

 • Muž a žena, stejně jako den (světlo, Slunce) a noc (tma, Měsíc) je projevená dualita, která se spojuje v jednotu (pár- rodina nebo celý den, který se opakuje díky rotaci Země a podporuje množení, růst a vývoj), které je součástí koloběhu života a pravidelných cyklů (malých i velkých).
 • Právě přes dualitu (jejím poznáním, prožitím, pochopením a reakcí) je možný vývoj duše (která je bezpohlavní a v různých inkarnacích se vtěluje do mužských i ženských těl) na planetě a je součástí cesty zpět ke kolektivnímu vědomí (Bohu) a ukončení procesu inkarnací ve fyzickém těle na Zemi. Bez duality není možný vývoj duší ve fyzickém těle.
 • Duše prostřednictvím duality zvyšuje svoje vibrace (poznání) a přibližuje se k Bohu.
 • Prostřednictvím duality se učíme v hmotné realitě (v jemno-hmotném světě to není možné), Jiří Lexa (21.8.2020). 
 • Smyslem života a je odpoutat se od závislosti na dualitě, kterou se necháme ovládat (matrix). Odpoutáním od duality prostřednictvím otevřeného srdce a propojením se Stvořitelem (prapodstata v nás) se projeví naše božství v nás (proudí v nás bezpodmínečná láska), máme svobodnou vůli a jsme svobodní.

Dualita je stav mysli, kdy odsuzuji a rozděluji dobro a zlo (špatné lidi od dobrých lidí) a zamotávám se do nekonečného zacyklení kritiky a odsuzování, z čehož jdou hodně těžké energie, potom tam nemůže proudit láska. Když jsem ve stavu vědomí polarity (sjednocené polarity), tak je to přijetí přirozenosti zákonů života. Máme tu mužský a ženský pól a dohromady tvoří jednotu a celek. (6.1.2021 Anthea, Margot Vaneková)  

Myšlenka: pokud polarita v dualitě (v materiálním světě) vygraduje ve stejně, silné nebo velké poloviny, pak dochází ke zhroucení (zablokuje se dočasně vývoj) a současně je to moment, který následně způsobí zásadní změnu a odstranění bloků (koloběh vývoje pokračuje) prostřednictvím silného emotivního zážitku - náraz do zdi, revoluce - pták Fénix (smrt a znovuzrození z popela).

 • Tato myšlenka se dá aplikovat na současnou civilizaci.

Fáze duchovního vývojového procesu DE LUCE(vývojový proces svobodné vůle jedince): "tunelové vidění" (jsme v temnotě - slepá víra, závislost, ne-logika, strach), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá, Já a Stvořitel, projevená dualita - rozum potlačuje víru, nezávislost, logika, překonám strach- porazím strach) a vycházím z tunelů, mám otevřené srdce (trinnity point) a vnímám "barevný svět"(protože jsem zvýšil svoje vibrace a dualita se transformuje v rezonanci) všemi smysly, který je vzájemně propojen do jednoty s vědomím (vědomý člověk přijímá a sdílí, vzájemně závislý, vědomí, dynamická rovnováha, je propojen rozum a víra ve vědomí a rodí se moudrost - jsem propojený se Stvořitelem, přijímám strach, který mizí, je pomocník a je mou součástí). To je zjednodušené vyjádření duchovní cesty, jak se spojit se svým vědomím prostřednictví zvýšení svých vibrací - dualita se transformuje a propojuje s rezonanci lásky a duše dokončí svůj duchovní vývoj ve fyzickém těle a ukončí proces inkarnací na planetě. Pochopením a realizací, kdy "nevěnuji pozornost" věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince, mám čas pro pochopení sebe. Energii, kterou jsem věnoval vnějšímu okolí, nyní používám pro poznání sebe ("vypnutím mysli" se zvyšují vibrace a mohu naslouchat vědomí) a na spojení se svým vědomím. Tím zvyšuji svoje vibrace na úroveň lásky (odpoutal jsem se od závislostí, odpustil jsem, mám otevřené srdce) a jednou za precesní rok přichází "solární záblesk", který umožňuje hromadnou duchovní transformaci a také vznik nového vývojového druhu člověka, který je základem pro vznik "barevné společnosti". Současně jsme již vstoupili do fáze, kdy vznikají s vědomou podporou populace "Digitální koncentrační tábory", kde žije ve virtuální realitě Homo technologicus.

 • 21. září 2020 podzimní rovnodennost, začátek vlny vnímatelného "duchovního záblesku" a současně "digitální záblesk", počátek hromadného přechodu populace od Digitálních koncentračních táborů díky závislosti na hmotě a strachu ze změny, raději budeme žít virtuální život jiných, než svůj vlastní v realitě. Pokud bude dostatek energie, proces doběhne 21.3. 2021 (jarní rovnodennost), jinak proces bude probíhat do rok 2032-5. Vědomý člověk (HOMO Aquarius) tvoří, protože chápe princip toku energie - tvůrčí práce, kreativita - energie lásky (tím neokrádáme o energii nikoho v okolí, proto se jinak vzájemně obíráme o energii - dualita) - tvořením (energie lásky) zvyšujeme své vibrace a i svého okolí, zvyšujeme energii - to je tvůrčí proces (když neprobíhá tvůrčí proces - bojujeme vzájemně o energii, tím podporujeme model závislosti a nemůžeme zvýšit své vibrace). Místo boje o energii, ji tvoříme a osvobozujeme se od závislosti boje o energii (krádeže energie jiným, pokud nejsme v tvůrčím procesu).

Rotující planeta (3D model JIN a JANG) způsobuje střídání dne a noci (ročních období a dalších cyklů), je symbolem duality a současně v ose rotace Země, přes póly proudí energie, která přichází ze Slunce (vše prostupující energie uvnitř i vně - duch, vědomí, Univerzum) a proudí také celou sluneční soustavou (proudí tedy vně i uvnitř Země). Země, stejně jako Vesmír, se nestále rozpíná, ale má i fáze smršťování (nádech a výdech Země a Vesmíru). Ve dne se planeta ohřívá - roztahuje a v noci se ochlazuje a smršťuje.

JIN a JANG představuje i šroubovice DNA, kde jsou uložené veškeré informace o člověku (celý koloběh inkarnací) jako hologram. Na podobném principu funguje i koloběh energie v rostlinách a stromech. 

Van Allenovy pásy jsou štítem ochranou, stejně jako člověka nehmotná těla.

zobrazit více..
Loading...