Řešení

Řešení, změna systému

hledání nové cesty (stačí pozorovat přírodu a najít sní homeostázu, pokud tak neučiníme, vesmír a příroda - Univerzum si samo zajistí Homeostázu, bez ohledu na naši činnost), jak se vypořádat se současnou neutěšenou situací ve společnosti, přírodě i na celé planetě

 • Jako základ je důležité znát svoje práva, povinnosti a také důsledky svých činů (zodpovědnost) na další generace, přírodu, planetu, vesmír...říká prof. Peter Staněk
 • Koordinovaná NESPOTŘEBA, omezení spotřeby všeho, včetně výrobků a služeb
 • Změna z "orientace (model kapitalismu 21. století) na zisk" na soužití s Přírodou a Univerzem v homeostáze
 • Respektování přírodních zákonů
 • Spolupráce všech států na planetě na řešení současných problémů civilizace
 • Stávka spotřebitelů v Evropě, může být inspirací pro další ve světě a také katalyzátorem radikální změny ekonomického a politického systému (Graeme Maxton)
Abychom mohli změnit společnost (systém) je potřeba začít u sebe (Josef Zezulka), transformace závislého člověka na vědomého člověka

Inspirací bude také nová kniha prof. Staňka Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

Kniha Graeme Maxtona, Zmena alebo kolaps

Co je příčinou současných problémů na planetě?

 • Způsob myšlení vládnoucí elity a většinové populace, která žije v závislostním modelu "otrok a otrokář", jsme na pokraji Technokracie a redukce obyvatel, která se realizuje vědomě prostřednictvím "Digitálních koncentračních táborů"
 • podstata dějů a jevů, které vidíme na planetě jsou důsledkem přemnožení jednoho z tvorů (člověka) cca trojnásobně, je jedno co děláte vzhledem k přírodnímu prostředí a planetě, protože děj přemnožení je nejsilnějším hráčem a všechno ostatní to jen urychluje nebo zpomaluje (zdroj: Tomaš Pfeiffer, DUB Praha 26.4.2019)
 • Když budeme chtít jako civilizace, můžeme přirozený cyklus vzestupů a pádů (dynamická rovnováha) moderovat, ale zatím se to prostě neděje. Z historie víme, že člověk vždycky přežil, uspěl (např. před 12 000 lety vypnul Golfský proud, lidstvo bylo - ne poprvé a asi ne naposledy - na pokraji vymření a následně vznikají první doložené megalitické stavby na světě, Göbekli Tepe) Prof. Miroslav Bárta (7 zákonů kolapsu civilizací)
 • Kolaps má různých oborech v různých kontextech různé významy, ve společenských systémech znamená kolaps až na výjimky - transformaci, očistný proces (populace je víceméně stejná, jenom přijala jiný civilizační charakter, jiné formy) říká Prof. Miroslav Bárta 
 • hrozí vymírání flóry, fauny a války o vodu, nemůže za to ale změna klimatu, hlavní nebezpečí je ve změně zemědělské půdy (ničení původního prostředí, krajiny), která může mít zásadní dopady i na vymírání druhů a člověka říká Prof. Dr. David Storch, Ph.D
 • kumulace problémů na různých úrovních společnosti (vojenská, sociální, finanční, daňová a mocenská nerovnováha) a přírody - klimatická nerovnováha (životní prostředí, emise, sucho, vymírání živočichů atd.) Prof. Ing. Peter Staněk
 • souběh více přírodních, planetárních cyklů (pulzování, např. radiační aktivita Slunce) s negativním působením člověka (např. průmysl, zemědělství, geo inženýring atd.) a celé civilizace
 • Evropu ničí rovnostářství, píše nejbohatší Čech Kellner (1964). Stabilní svět dle něho končí, Kellner také varoval mimo jiné před zjednodušeným viděním světa na úkor dialogu a vzájemného naslouchání. Pro jeho generaci jsou svoboda, pracovitost, podnikavost a úcta k tradicím základními principy více
 • Žití na dluh Přírody, honba za ziskem (kniha Zmena alebo kolaps Graeme Maxton)
 • Narůstá ideologizace, jiný názor, pohled nebo řešení není možné, dochází k přepisování dějin, omezování svobod a rozkladu rodiny

Doporučení prof. Staňka pro řešení ve 3 fázích:

nesmírně důležité je správné načasování jednotlivých fází - etapizace (nyní nám hrozí klimatická, vojenská a technická rizika), podmínky se mění velmi rychle nebudou to 10 -ky roků

 • prioritou jsou nyní informace v architektuře souvislos a propojování lidí (současnost), rozvoj tzv. resilience
 • následuje hledání společného řešení v dané situaci s respektem k veškeré různosti - budoucí model Společnosti 5.0 v homeostáze s přírodu
 • politické řešení, hledáme nebo vytváříme spolupracující subjekyt, které se zabývají smyslem života Nové společnosti (společnost 5.0, homeostáza člověka přírody)

Lákadla pro většinovou společnost budou obrovská (úspěch, kariéra, spotřeba, moc, majetek, atd.), Pokud nedojde ke změně paradigmatu, "zisk je rozhodující kritérium současné civilizace", může dojít ke změně jednotlivce a tím společnosti a naopak.

Cesta...., kudy se vydámě?
Cesta...., kudy se vydámě?

Možnosti řešení současných problému na planetě:

situace ve společnosti a na planetě se může ubírat dvěma způsoby, dobrovolná změna (která se dá také pojmenovat jako bod obratu - uvědomění si současné cituace a aktivní reakce na ni) a nebo druhá varianta pojmenovaná jako bod zlomu (vynucená situace, kterou již nemůžeme jako lidstvo ovlivnit nebo zastavit). Položme si také kardinální otázku: Jsme jedinou inteligencí na planetě a vesmíru, která řídí a ovlivňuje všechny procesy, nebo je ještě někdo nad námi.....?

 • již jsme za bodem zlomu, současný vývoj již nelze zvrátit, pouze minimalizovat škody (prof. Staněk 9.8.2019)
 • pochopení základních zákonů, vesmíru a planety (Univerza jako celku), tyto zákony (např. dynamická rovnováha v podobě jin a jang) fungují bez ohledu na činnost člověka, člověk je nemůže změnit, může se jim ale přizpůsobit!!!!
 • drastické omezení průmyslové výroby a drancování planety s využitím robotizace, UI a jiných technologií ze všech oborů  a odstranit zbytečnou produkci (nyní žijeme na ekologický dluh planety, kdy v matematickém vyjádření vše spotřebujeme už k 1.8. daného roku, dál žijeme do konce roku na pomyslný dluh a toto datum se dále snižuje)
 • výrazné snížení počtu obyvatel (např. Prof. Peter Staněk, Tomáš Pfeiffer a Prof. David Storch)
 • vzdělávání na principu "tekutého mozku" toku informací a poznání ve všech věkových skupinách populace o kterém mluví prof. Peter Staněk
 • detoxikace planety (např. geobakter, rostliny - fytoremediace, hydroxyl, humus a další přírodní technologie s využitím nanotechnologií a bakterií)
 • uzdravení člověka a tím i celé planety (planeta je nyní nemocná, myšlení člověka je ve většinové společnosti nastaveno pouze na zisk - jen materiální podoba (zisk, moc, ovládání, nadřazenost), chybí nemateriální podoba, který je jednou příčin současného stavu) - tzv. paradox vařené žáby - která se přizpůsobuje měnící se teplotě, ale nereaguje na měnící se podmínky a uvaří se, jak se postupně teplota zvyšuje
 • vnímání, pochopení a přizpůsobení se přírodě (planetě, vesmíru), jejím cyklům  a naše aktivní reakce, činnost, postoj atd.- nejsme kolonizátoři, ale návštěvníci (každý z nás tuto planetu jednou opustí a ponechá ji dalším generacím, to co po nás zůstane bude sloužit jako zdroj a výživa pro následující rodinu, stát, civilizaci atd).
 • změna destruktivních (rozkladných) procesů na tvořivé procesy v symbióze s přírodou a jejími cykly (můžeme vidět také v homeostáze, kterou se zabývá např. Prof. Peter Staněk)
 • pokud potřebné změny neudělá lidstvo....uskuteční to sama planeta s tragickými důsledky pro lidstvo, říká prof. Staněk (bod zlomu a nebo bod obratu - jsme na křižovatce)
 • změna pohledu na současný život (ve všech podobách a rovinách, v celém materiálním, hodnotovém i intelektuálním spektru, atd.) a vyrovnání homeostázy rozumové, (logické složky orientované na zisk) s duchovní složkou (rozvoj duchovních hodnot a složek), ale také homeostázy společnosti, přírody a vesmíru
 • celoživotní vzdělávání a rozvoj ve všech oblastech lidského konání (materiální i nemateriální podoba), které není řízeno ekonomikou a dalšími vlivy, které způsobují umělou homeostázi společnosti a narušují přirozenou rovnováhu vesmíru
 • SPOLUPRÁCE, propojení a komunikace napříč společností a obory (podobně jak funguje neurální síť mozku a mikrobiom) - tzv architektura souvislostí (prof. Staněk)
 • svůj pohled a řešení na současnou situaci má i miliardář Roy Dalio
 • největší problém je tlak na přírodu spojenou s přelidněním (země populaci neuživí) - optimální stav je na úrovni cca 2 miliard říká Prof. David Storch
 • resilience a její posilování zejména u mladé generace, v běžném životě znamená resilience (psychická odolnost, osobní integrita) mít současně vice strategií, nezabývat se pouze jednou strategií a přizpůsobovat se aktuálně měnícím se podmínkám, resilience společnosti, podle doc. Václava Cílka síla společnosti a národa začíná doma v rodině a ve své knize Věk nerovnováhy přináší návod, jak resilienci národa a společnosti posílit v době kolabujících systémů a manipulujících médií je zapotřebí pěstovat osobní houževnatost a kritické myšlení.
 • Poradní shromáždění obyčejných občanů (Irsko)

 • a další nevyslovené....

Prof. Miroslav Bárta říká: Civilizace podléhají zhruba 7 zákonům:

ve společnosti nejde o dosažený stav IT a technologií, ale o mentální vývoj člověka, o jeho hlavu (klíčový je vývoj člověka nikoliv Umělá inteligence a IT)

 • všechny civilizace nebo společnosti jsou konečné, nic netrvá věčně - když něco končí, následuje kolaps a potom následně transformace, co je velice zajímavé: na začátku i u vzestupu jakéhokoliv složitého systému je obvykle válka
 • ke změnám ve vnitřním vývoji civilizací či společnosti dochází skokově, a ne lineárně
 • každá civilizace podléhá Herakleitovu zákonu: to, co ji přivede na vrchol, je obvykle to, co ji přivede do krize
 • každá civilizace potřebuje pro svou existenci funkční společenskou smlouvu založenou na vzájemné interakci a respektu jednotlivých komponentů (jestli řídící elity fungují nebo ne)
 • každá civilizace je založena na sdílených hodnotách a implicitním právu a zvycích, pokud není, tak se to celé rozpadá
 • všechny civilizace nebo společnosti jsou determinovány schopností nebo neschopností adaptace na proměny vnějšího prostředí
 • každá civilizace je limitována objektivně levnými zdroji energie
 • více o Prof. Bártovi
 • 8. zákonem je nové celoplanetární působení civilizace, které tu nikdy před tím v novodobé historii lidstva (Holocén) nebylo a urychluje její rozpad ve všech oblastech
 • rostoucí ideologizace, brání se otevřené diskuzi, jiným názorům či řešením (prof. Bárta 5.12.2019)

Petr Hampl

Co by se mělo stát, aby se to změnilo k lepšímu?

 • je potřeba změnit celý civilizační model (nebude stačit drobná změna), nyní kapitalismus 21. století postavený na honbě za ziskem, mocí a žití na dluh jiných lidí a přírody)
 • disciplinovaná a organizovaná menšina, oddaná národní věci, která to otočí
 • nejde to bez peněz, je potřeba do toho získat bohaté podnikatele, kteří to budou podporovat
 • politický vůdce a lidové hnutí (musí to mít obě nohy)
 • změnit národ, který je v područí a demoralizovaný, v národ, který je hrdý a bojovný jde velice rychle (např. Rusko) nutnou podmínkou je vůdce, který má vize a za sebou lidové hnutí

Stále probíhá vnitřní konflikt u nás, zatím neválčíme s Islámem či jinou civilizací

Co bychom potřebovali?

Nyní ještě nejsme připraveni, ale za 2 až 3 roky by to již mohlo být

 • nový ekonomický model (nemáme žádný prognostický ústav)
 • potřebuje změnit poměry z mezinárodních na národní (národní hospodářství, národní politiku, zemědělství, ekonomiku, zákony, kulturu, hlídání hranic atd.)
 • nahradit Neomarxismus jinou ideologií (demokratický nacionalismus nebo vlastenectví v kombinaci s náboženským obrozením)
 • potřebujeme počítače a počítačové sítě

WEb opravme Česko, úspora v praxi

 • je cestou jak opravovat poškozené zboží, snaží se motivovat výrobce, aby vyráběli kvalitně. více

ŠKOOLA VĚDOMÍ ŽIVOTA,  Pardubice

cesta, jak se z tohoto neradostného obrazu zachránit co je nám blízké ...Obnovení dynamické a ekologické rovnováhy mezi městem a přírodou (symbioza s přírodou s využitím moderních technologií)

 • ekologizace společnosti, rozvoj zaostalého regionu, zlepšení půdní fondu (využijí se i technologie smart a pilotního projekt digitalizace regionu)
 • více

Inspirace: Hnutí DUHA, Kumunitní zahrady, www.lipka.cz, www.veronica.cz

Peter Bulla, Slovensko

učitel, moderátor, iniciátor občanských aktivit zaměřených na přípravu a realizaci alternativních způsobů řešení současné situace na planetě a ve společnosti

Mgr. Jan Kozák

jako řešení současného stavu ve společnosti vidí, odchod od demokracie propagované Evropskou unijí (kde jsou si všichni rovni) a návratem k novodobému monarchistickému zřízení........

Ing. Pavol Lupták

PhDr. Škvrňa

 • více

Petr Chelčický Hradil

 • Ján Maljárik - Celozemský univerzální bratrostát (hodnoty, kvality), motto: milovat budeš boha nade vše a bližního svého jako sebe samého a to je všechno, všechno, všechno

Změna paradigmatu 

Zeitgeist 

Anastásie, rodové osady

 • návrat k přírodě, její pochopení, soužití v symbioze s přírodou a jejími cykly, cestou jsou rodové statky a permakultura

Naša Svetelná, Martina Turiničová

 • občianske združenie, sa podiela na vzdelávacej a osvetovej činnosti pre ľudí s otvoreným srdcom a obracia pozornosť na vnímanie sveta a človeka ako energie, ktorou je všetko. 
 • více

Jan Pokorný, biolog z firmy ENKI

V únoru 2018 jsme začali řešit projekt Technologické agentury ČR, ve kterém jde o to udělat jednoduchý způsob výuky, metodické listy o sluneční energii, výparu, vlhkosti vzduchu a o tom, co provádíme se sluneční energií a místním klimatem svým hospodařením v krajině i ve městech. Využíváme levné dostupné přístroje měření sluneční energie, teploty a vlhkosti vzduchu.
Jak vysvětlit jednoduše to, co nás na základní škole nenaučily?

Posadit se do stínu stromu v horkém létě a vysvětlit: na výpar jednoho litru vody je potřeba 0,7 kWh, to je kapacita jedné autobaterie, taková energie je ve vodní páře, která vznikne odpařením jednoho litru vody. A my vymýšlíme, jak sluneční energii schovat přes noc, přitom příroda si to vyřešila už dávno právě přes výpar vody. Jestliže se na metru čtverečném trávníku vypaří dva až tři litry vody, je to jako kdybyste na metru čtverečním nabila tři autobaterie. Voda se vypařuje v místě nadbytku sluneční energie a sluneční energie uschovaná (latentní) ve vodní páře se uvolní tam, kde je chladno - tam se vodní pára sráží zpět na vodu kapalnou. Zkuste to vymyslet líp. V našich technologických klimatizacích obíhá toxická kapalina a klimatizace chladí pokoj a ohřívá okolí; strom posílá nadbytečnou sluneční energii ve formě vodní páry na místa chladná, kde se vodní pára sráží a ohřívá je - tak se vyrovnávají teploty na Zemi. Proč se to neučí na základní škole?

 • Peter Andrews - hnutí "Natural Sequence Farming", ukazuje ostatním, jak hospodařit s vodou a obnovovat krajinu  a díky Australské vládě využívá program obnovy krajiny pro zadržování vody a dostává podporu na šíření svých zkušeností.
 • více

Miliardáři v Americe a reforma kapitalismu

Kapitalismus musí být reformován, protože koncentrované a omezené bohatství neprospívá celkové ekonomice a destabilizuje společnost. Dalio považuje nerovnost za národní nouzi a řešení vidí ve zvýšení daně u bohatých.

 • nyní existují dvě Ameriky, jedna pro horní 40% a druhá pro spodní 60%, rozdíl je podobný jako to bylo na konci 30. let, před druhou světovou válkou, většina z 60% nemá žádné úspory a ekonomická mobilita obyvatel klesá již 40 let
 • většině Američanů od roku 1980 nerostou reálné mzdy upravené o inflaci
 • americký systém veřejného vzdělávání patří mezi nejhorší ve vyspělém světě. 

"Problém je v tom, že kapitalisté obvykle nevědí, jak dobře rozdělit koláč peněz a socialisté obvykle nevědí, koláč dobře připravit a vyrobit," napsal RAY Dalio 

Jsme v nebezpečí, protože budeme opakovat největší chyb 30 roků minulého století a proto Dalio navrhuje 5 kroků na záchranu kapitalistického systému

 1. Amerika potřebuje vůdce na vrcholu, kteří prohlašují, že současný stav nerovnosti není ničím jiným než národní krizí.
 2. Bipartisanský výbor by měl pracovat na vývoji redistribuce nových prostředků a rozvoje komunity.
 3. Tito vůdci musí nést odpovědnost za statistiky, které měří pokrok jejich reforem.
 4. Zdroje musí být přerozdělovány za účelem poskytování rovných příležitostí drtivé většině Američanů. Toho lze dosáhnout zvýšením daní z bohatých, dalším zdaněním sociálně škodlivých věcí, jako je znečištění, a rozvojem partnerství veřejného a soukromého sektoru, které spojují obchodní cíle s cíli společnosti.
 5. Koordinovat fiskální a měnovou politiku (tj. Zvýšit spolupráci mezi Federálním rezervním systémem, Kongresem a Bílým domem). více

o miliardářském indexu Bloombergu 

 • miliardářský index Bloomberg (500 miliardářů) 

Ekonomové, filozofové, kteří upozorňují na příznaky příchodu nové krize nejenom v ekonomice:

víme že přijde, cítíme ji, ale nevíme, kdy propukne... a jaké bude mít následky, ekonomové také nabízení pohledy a návody na řešení současně situace

 • Prof. Peter Staněk, poradce premiérů, ekonom, člen AV SR
 • Prof. Ilona Švihlíková, ekonomka, vysokoškolská učitelka
 • Prof. Ing. Oldřich Rejnuš CSc. vysokoškolský učitel, spisovatel - autor ekonomických knih
 • ekonom ing. Pavel Kysilka, bývalý guvernér ČNB
 • Markéta Šichtařová, Pikošichta,
 • Lenka Zlámalová, Echo 24
 • ruský filosof a badatel Sergej Nikolajevič Lazarev předpovídá kolem roku 2020 zásadní změnu ve spirituální oblasti člověka (změna nerovnováhy rozumu a ducha, její harmonizace)
 • Robert Kiyosaki, investor, spisovatel autor bestsellerů Bohatý táta, chudý táta
 • více

Ekolog Jan Zeman navrhuje:

První krok je zřejmý, boj proti válkám a militarizaci (trochu protimluv bojovat proti válkám??). Pokud obrat nepřijde ze strany vyspělých kapitalistických států a zejména USA, úspěch v boji s klimatickou změnou bude velmi málo pravděpodobný. 

 • přísahy na obranu západních svobod a demokracie můžeme naplnit v efektivní politice ochrany klimatu

Druhý krok je též zřejmý, světová klimatická konference by se měla shodnout na okamžitém zrušení mezinárodních mnohostranných smluv (charakteru zvykového práva) o osvobození mezinárodní veřejné dopravy od placení daně z přidané hodnoty včetně paliv a energie jí spotřebovaných a mezinárodní letecké, námořní a rybářské námořní dopravy od placení spotřební daně za pohonné hmoty (taková osvobození od placení daní zakázat, včetně vnitrostátní letecké a vnitrostátní vodní dopravy). Tento návrh z principu popírá současný daňový systém (je to nesystémový krok, který by se musel promítnout do všech oblastí ekonomiky nebo zavést daň z obratu) a pouze se přenese na bedra obyvatel, možná se ale tímto krokem sníží spotřeba a to je potřebný efekt.

Třetí krok by měl být neméně zřejmý, zakázat dotace z veřejných rozpočtů na těžbu, zpracování a spotřebu fosilních paliv (údajně činí stovky miliard USD, byť se netýkají ČR) a zavést dostatečně vysokou daň za emise GHG, měřených tzv. ekvivalentem CO2, Dotace na fosilní paliva jsou neobhajitelné bez ohledu na motiv (případné tvrdé sociální dopady je mnohem efektivnější řešit určitými sociálními kompenzace potřebným, nikoliv všem), obchod s povolenkami na emise CO2, rozvíjený dlouhá léta zejména EU, je zjevně neefektivní. Pokrývá jen emise CO2, nikoliv emise metanu a N2O, pokrývá jen menší část emisí CO2 (velké emitenty), donedávna byly emisní povolenky na CO2 úplně nebo z velké části zdarma, takže na nich při chybném výchozím nastavení ČR vydělávala nemalé peníze, aniž by musela hnout prstem, a výrazným kolísáním jejich cen na trhu (princip je stejný jako kolísání cen jiných finančních derivátů) rozvrací rozvoj všech, kdo jsou do obchodu s povolenkami na emise CO2 zapojeni. 

více

zobrazit více..
Loading...