Velký odklon vědomí

Velký odklon vědomí (odklon od Stvořitele)

Planeta Nibiru (planeta X): 27 909 př. n. l. pří průletu Nibiru se hlavní ostrov rozpadl na sedm větších a neznámý počet menších ostrůvků - Druhá etapa ničení Atlantidy.

Velký odklon vědomí můžeme zjednodušeně vyjádřit tak, že lidská populace se odchýlila z pozice "Stvořitelů" (tvůrčí činnost), kteří jsou v souladu se zákony Stvořitele, do pozice "Vládců planety", kteří si vytváří vlastní zákony, které jsou v rozporu se zákony Stvořitele. Planeta Země má svůj vývojový program (proces), podobně jaké lidské, zvířecí či rostlinná semínka, které se adaptují na měnící se podmínky pro život na Zemi. A pokud je něco v disharmonii s vývojem planety, ta to působením živlů či jiných procesů "smete" usměrní do potřebné trajektorie. Planeta tím formuje veškerý život na Zemi v souladu se svým vývojem, který je v souladu s vývojem celého Universa.

Velký odklon vědomí (odklon od Boha), názory, komentáře:

Petr ChobotZačalo to nevině přibližně před 30 000 roky začala jakási vtělovací hra a tak byla navržena i tato planeta (není vhodná ke stálému životu, protože vulkanická aktivita je extrémně vysoká, je neustále v pohybu a je nestabilní, obíhá kolem hvězdy, míří na ni Slunce a nevyzařuje vhodné vibrace, jedna ze zabijáckých hvězd). Tímto způsobem nefungují jiné hvězdné systémy. Vznikla neškodná vtělovací hra a na tu hru zaútočila nějaká jiná forma života a zkreslila ji a obrazně řečeno vypustila jakýsi virus (tak jak to říkám, to jsou metafory) a ta hra přestala být hrou a stala se velkým kosmickým dramatem, ve kterém uvízla spousta bytostí a další se nabalovali. Dnes tu hru (kosmické drama) začala sledovat celá řada bytostí (upozornila na sebe protože je extrémní a šla do extrému protože spousta duchů zde zešílela a ztratila svůj kredit se kterým sem přišla a stále se zde recyklují dokola a těm duchům je vštípeno, že jsou špatní a proto se musí znova a znova inkarnovat. Na druhou stranu hra získala grády a můžete si odsud odnést spoustu zkušeností nebo se tu můžete zbláznit obrazně řečeno a zůstat tu navždy a poškodit se v té hře. Ta hra vytváří závislost. Více

Josef Janda: Duše byli stvořeny v jednotě (jako společníci Boha) na počátku před mnoha miliardami roků, a před vstupem na Zem došlo k odpoutání od univerzálního vědomí a ke ztrátě vlastností (všudypřítomnost, všemohoucnost, vševědoucnost - vlastnosti božského, univerzálního vědomí - to není bytost). Vymanění se z tohoto celku má za následek vznik zla (došlo k oddělení a částečné nebo úplné ztrátě božských schopností ducha), ztráta schopností znamená automaticky strach (strach ze samoty, jako důsledek oddělení), a také jako důsledek vzniku ega (JÁ) Vymanění se z celku znamená současně vznik JÁ (důsledek oddělení).

Petr Davídek (27.6.2020) Lidé se však vědomě odtrhli od Stvořitele (my chceme žít sami a nevměšuj se), protože nám dal svobodnou vůli - tím nám to umožnil, přestože věděl, že budeme zažívat utrpení. A nyní přechodem se vrátíme zpět do toho systému, abychom se radovali ze života (budeme osvobození) a propojili se se Stvořitelem na základě svobodné vůle.

Jaromír Schmidt (3.1.2021) Před dálnými věky se lidstvo dopustilo nějakých chyb (lidstvo začalo utíkat před zákony Stvořitele, chtěli tvořit svět, kde se nebudou muset řídit zákony stvořitele, protože se jim zdáli příliš přísné, zákony je nutili ke slušnosti), díky kterým ztratilo svobodnou vůli. Nechtělo se jim dodržovat zákony, protože to byli parazitické bytosti, řekli si, my to obejdeme a budeme sloužit RA, protože RA žádné zákony nemá, ono dává tu energii zdarma. To jakým způsobem my můžeme využívat tu energii určuje Stvořitel, protože využití energie je postaveno na zákonech stvoření. A ve chvíli, kdy začnete opouštět zákony stvoření, tak i tu energii RA můžete využívat ve stále menší a menší míře a ona udělá to, že vás zavře ve hmotě (v materiálním světě, rozum, ego atd.) a přijdete postupně o své duchovní schopnosti (protože se snažíte popřít Stvořitele). Tak se stane, pokud se oddáte plně vyznávání RA. Je důležité si uvědomit, že my lidé jsme postaveni na základech zákonů stvoření, my s nimi nemůžeme jít do sporu. Pokud jsme s nimi v rozporu, tak upadáme. Nemůžeme být beztrestně v rozporu se zákony stvořitele (to si ty bytosti na počátku neuvědomovali a mysleli si, že my ty zákony můžeme obejít, určitou dobu to byla dobrá hra na vyvolené a nevyvolené, na bohaté a chudé) a tím jsme se dostali do současného stavu (chtěli jsme to jako lidstvo prožít, ale to má zákonitost, důsledky), odklonu od zákonů Stvořitele - odklon vědomí. Byli jsme připraveni o svobodnou vůli, ale byl nám dán čas nabýt zkušenost. Zkušenost z toho, jaký svět chceme vytvořit a mohli si i námi vytvořený svět prožít. Zjistili jsme, že je takový svět nestravitelný a odporný, nyní jsme na konci této zkušenosti a říkáme si, že takový svět už nechceme a chceme se navrátit k zákonům stvoření a k jejich dodržování. Bůh říká, ano budete navrácení k zákonům stvoření, ale zadarmo to nebude.

 • Celý IzRAel byl vybudován na principu RA (odklon od Boha). RA je zdroj energie, který vyživuje celý planetární systém a veškerý život, který je postaven na zákonech stvořitele. Energii RA můžeme využívat, pokud jsme v souladu se stvořitelem. Jakmile začneme vytvářet své vlastní zákony (jsme v rozporu se stvořitelem) a vzorce chování, tak i RA se stává méně a méně zdrojem energie a její využití v nás klesá. Tím jak padáme, tak to RA pomyslně způsobuje naše svírání ve hmotě (uzavřeni ve fyzickém světě).

Jaromír Schmidt (30.1.2021) Elohim (ELové) byli první bytosti (přímo tady žít nedokázali, proto se pokoušeli vytvořit pro sebe nějakou biologickou schránku to se nepodařilo), které přišli na Zemi. V Dalších pokusech napíchali svoji DNA do všeho co na planetě existovalo a čekali až se DNA ujme a ukáže jim cestu, jak vytvořit tělo do kterého se mohou inkarnovat. to se jim podařilo. Jako druhý přišli Nefilim, byli původně vodní živočichové a když při šli na Zemi žili v mořích (mořské panny, Poseidon, vodníci atd.) a postupně se adaptovali na podmínky na suché Zemi. Ještě tu přišla třetí rasa (šediváci s velkýma očima, mohou sem jen přicházet, ale jinak musí žít v jiném systému), ale ta se neujala, planeta je nepřijala. Elohim a Nefilim byli polobohové, měli nejvíce rozvinuté svoje schopnosti. Potom sem přišlo 5 základních ras už lidských, tyto schopnosti neměli. V průběhu miliard roků docházelo k válkám a sporům mezi rasami, nakonec byla uzavřena dohoda v rámci Universa na sjednocení. Byl vymyšlen projekt, jehož myšlenka spočívala v tom, že tyto bytosti pošleme do jednoho místa na Zemi, kde budou vedle sebe žít a budou donuceny hledat principy spolupráce. A před cca 80ti miliony let probíhala adaptace těchto bytostí (bytosti se dobrovolně rozhodli, že to podstoupí) na podmínky na Zemi. Planeta je začala sama modifikovat souladu se svým vývojovým nastavením a před cca 80ti miliony let vypadali rasy už všechny stejně (skelet byl stejný byli drobné odlišnosti). Vše co se na této planetě děje má souvislost s tímto počátkem. Vše spěje ke dni "D", kdy se ukáže, jestli jsme tu adaptaci (vzájemné pochopení jednotlivců a různých ras) zvládli nebo ne. Já si myslím, že se tento projekt stal úspěšným a brzy se to ukáže, než překonáme ty peripetie změn, kdy se to bude moci ukazovat. My se v určitém smyslu budeme muset přenastavit na vyšší level, aby se ty informace, které pro nás budou přicházet stali srozumitelnými na úrovni, na které se většinově nacházíme (to je ten proces změn a přenastavení, který zde nyní probíhá a až přijdou tyto informace, abychom jim rozuměli, dokázali vnímat takové jaké jsou, bez spojování se zázraky atd.). Elohim ke konci dějů skutečně vytvořili Eden (se své děti posílalo i 5 ras, aby je Elové zušlechtili a udělali z nich rasu vyšších bytostí se schopnostmi - pomocí genetických modifikací, než jsou oni sami, podmínkou však bylo, že Eden neopustí. Zde došlo ke vzpouře a spousta lidí bylo povražděno, části se podařilo uniknout a to jsou zakladatelé Egypta), to by danajský dar. První faraoni, byli utečenci z Edenu. 

Jiří Ledvinka 19.12.2020, Velký odklon vědomí: Původně je lidská bytost čistá, ale někdo tam musel kývnout na nějakou levárnu, tím se to dostalo na zem prostřednictvím duše (obejít Boha, čistotu, vývoj lidí se odvíjel jinak než bylo původně plánováno). Půda je připravená na to aby se tento proces napravil, zatím to není vidět , ale děje se to. Příčinou zvratu (Velký odklon vědomí) byla nepozornost, protože chvíli zaváháš, nemáš tam sám sebe - Boha (celistvost) v sobě a tudy tam vnikne pochybnost (projeví se rozum, ego atd.), dnes je to mezi námi všude. Proto si musíš být jistý, že jedeš jen na to božství a stále se stát za svou celistvostí (i když tě někdy něco "rozhodí"), ať se děje kolem nás cokoliv. Každý z nás může tu pozornost udržovat. Utrpení a další věci tak ze své pozornosti odmítnout s tím, že to ke mě nepatří. To je první fáze (pozoruji a odmítám) a potom mě to může umořit neustálým odmítáním. Druhá fáze je, že už ani neodmítám a už mě to může být opravdu jedno a tak postupně začne být, dávám pozornost sobě, svému božství. Válka co byla ve mě (je to sice součástí boha, jinak by to neexistovalo vůbec, mohu to odmítnout a není to božství) tím božstvím nebylo. Dualita je tady, nad ní je božství (něco třetího mimo dualitu, není tam boj, je tam láska a čistota), které přichází odmítnutím poznané negativity. Symbolem duality a vývoje k božství může být pyramida. Každý máme to svoje božství něčím specifické. Jdeme ke stejnému cíli, ale každý to zde tvoříme po svém.

Klimatické události, glaciál a interglaciál

Kvůli rozdílům v technikách datování a interpretaci dat se paleoklimatologové liší v načasování Heinrichových událostí (H0 a H6), což je série šesti velkých tání ledovců, které nesly hrubozrnné skalní úlomky, zjevně ze severoamerických ledových štítů, do severního Atlantiku

 • příčinou mohly být i výbuchy způsobené válkou dávných civilizací
 • H3 a H6 nesdílejí tak přesvědčivou sadu symptomů Heinrichových událostí 

Heinrich EVENT 3 cca 31 000 - (29 000 př.n.l), klimatická událost způsobující vrstvu IRD v jádrech mořských sedimentů v Severním Atlantiku

Heinrich EVENT 2 cca 24 000 (22 000) př.n.l

Ledovcové maximum cca 16 000 př.n.l. (aktivní písečné duny)

Heinrich EVENT 1 cca 14 000 (14 800) př.n.l.

Allerod - ochlazení, Starší dryas - ochlazení cca 13 500-13 800 př.n.l.

Doba meziledová 10 880 - 12 700 př. n. l.,

Heinrich EVENT 0 cca 12 900 (10 900) př.n.l. 

Meltwater pulze 1A (cca 11 500 - 12 700 př.n.l.) rychlé zvýšení hladiny oceánů o cca 16 - 30 m za dobu 400 - 500 roků (ve stelném obdobím probíhal poslední interstradiál), 12 500 př.n.l. Böllingův interstadiál, globální oteplování, 2 interstradiály Bolling, Windermere

Přechod věku Panny do věku Lva je bod zlomu, jarní rovnodennost - setba, protipólem je přechod z věku Ryb do věku Vodnáře - sklizeň

Věk LVA: 10 940 -8 780 př.n.l. (před 12 960 - 10800 roky) - (Sfinga Egypt) konec poslední doby ledové, Holocén, stavba Göbekli Tepe, počátek ZEP TEPI, zánik Atlantidy, potopa světa a Noemova archa

Velký odklon vědomí, Tamarina

Před cca 30 000 roky došlo k velkému odklonu vědomí a většina duší již prožila inkarnace, které byli před 30 000 roky, tedy před odklonem a může na tento vývoj navázat. Jiří Lexa 

17.1.2021

 • Před velkým odklonem jsme byli bytosti se svobodnou vůlí, které nebyli ničím zatížené. Bytosti postupně ztráceli schopnost přijímat světelnou energii, která jde ze Slunce a tento deficit energie (její vstřebání do těla přímo) byl nahrazován fyzickou stravou (díky tomu bylo možné absorbovat informaci se světlem, tepelnou úpravou se tato informace ničí) a tím se měnilo i fyzické tělo z pohledu příjmu potravy a dalších vlastností.

10.1.2021

 • Jak jsme vlastně žili před 30000 lety? Věda byla, ale trochu na jiné bázi. Lidé si předávali, ale na jiné bázi. Lidé byli nastaveni tak, že fungovali jeden za druhého, společně (uměli pracovat vibračně na stejné úrovni). Lidé dělali to co měli rádi a když nechtěli, nedělali. Uměli zhmotňovat (čerstvou potravu, nepotřebovali mít plantáže), létat (přemisťovali se teleportačním způsobem), byli zcela jiné příbytky, ve většině případů ani nejedli, nepotřebovali ani pít tolik vody (dostávali ji vibračně). Bylo spousty lesního ovoce. Nebyli exhalace ani násilí. Vládlo několik moudrých jedinců, kteří udržovali rovnováhu ve společnosti. Nebylo potřeba policie, protože lidé mysleli zcela jinak a neubližovali si. Bylo důležité aby člověk znal sám sebe a tím si vytvářel lepší vztah se svým partnerem. Rodiny potom fungovali na zcela jiných principech a neexistovalo, aby se rozešli. Žena s mužem byla od dospělosti a někdy i od dětství, tam nešlo intimní kontakt, ale ty bytosti spolu vzájemně rezonovali. V dospělosti to převedli do manželství a bylo to v souladu s přírodou, věděli jak fungují stromy, byli s nimi propojeni, byli schopni komunikovat na velkou vzdálenost přes celou planetu (znali telepatii a propojovali se přes stromy přes celou planetu). My jsme si vymysleli různé karmické zátěže a nerovnováhy, my tento program dojíždíme a musíme se rozcházet, rozvádět a hledat si nové partnery. Zvířata neměla ve svém kolektivním vědomí informaci, že jim člověk ublíží a že se ho musí bát a že ho musí nějakým způsobem ohrozit, aby on neohrozil je. My se k tomu způsobu života můžeme postupně vrátit tím, že změníme svoje vědomí. Nic jiného nám nepomůže. Nevěnujte pozornost tomu co se děje ve vašem okolí, v politických kruzích a ve světě, ale věnujte pozornost tomu, co se odehrává ve vašem nitru. A takovým způsobem si můžeme opět na planetě vytvořit ráj, jaký tu dříve byl.

22.12.2020

 • Atlantida zanikla již po velkém odklonu vědomí, zvítězilo tam jejich ego, které se začalo probouzet a chtěli ovládnout něco, co ovládnout nemohli (Země jako živá bytost to nemohla dopustit, protože by mohlo dojít k celosvětové destrukci a planeta by byla již neobyvatelná a došlo k potopení kontinentu). Zmizel fyzický kontinent, ale jako lidské bytosti, které byli na Atlantidě se stále rodíme (mnoho z nás je bývalou součástí obyvatel Atlantidy). Nyní je potřeba podpořit své vědomí a zkrotit vaše ego, které je nyní také velmi bujaré a současní vládci jej nechávají hodně uvolněné uzdy. Místo abychom vnímali náš duchovní posun a rozvíjeli se, tak se rozvíjíme materiálně (Skočili jsme na návnadu vnějšího světa, který je pouhým zrcadlem a pokud se budeme řídit zrcadlem, tak se nebudete řídit sami sebou. Pokud se nebudete řídit sami sebou, tak se nemůžete duchovně rozvíjet a posouvat, protože jste v určité pasti. Potřebujeme otočit tento vzorec: nejprve budeme vnímat sami sebe a potom budete vnímat vnější svět). Základem bude vnitřní svět a vnější svět bude pouze doplněk, který vám bude zrcadlit vaše nitro.

21.10.2020

 • Proč došlo k manipulaci vědomí (Velký odklon vědomí)? Pár jedinců mělo postupně problém se zpracováním svého ega, protože docházelo k poklesu jejich vibrací a tuto nerovnováhu projevovali tím, že chtěli mít nadvládu nad lidmi. Postupně se to zvrhlo v určitý směr a ten přetrvává dodnes a téměř všichni již nemáme ty schopnosti, které jsme měli před tímto procesem. Současná transformace nás opět vrací zpátky k původnímu nastavení.

19.10.2020

 • Jak bude dlouho trvat návrat lidstva do stavu před velkým odklonem? Každý musí začít sám sebe (změnit nikoliv k přírodě, k jiným lidem, ale sám k sobě), abychom pochopili vlastní důležitost v celém systému a tím to velmi urychlíme a možná to bude trvat jen několik desítek roků. Okolní svět je pouze vaše zrcadlo a my jsme tvůrci vlastního života. Pokud se necháme ovlivňovat situací vně, jinými událostmi, tak žijete život jiných lidí. Pokud žijeme svůj život, tak inspiruje i lidi kolem nás a tím se postupně mění kolektivní vědomí a mění se naše civilizace. A tím se také v nás probudí naše ztracené schopnosti.

5.10.2020

 • Starý zákon, co je skutečnost a co je fikce? Vše ve staré zákoně vychází z nějaké pravdivé informace? Podstatné je srovnávání. Co znamená vyhnání ráje? Bylo to opuštění našeho nastavení v hladině alfa vyhnalo nás to do bety a mělo to další souvislosti, přestali jsme být vnímavý a začali jsme se věnovat tom vnějšímu světu, ten ráj je uvnitř nás, jemno-hmotný svět, tam je nám nejlépe. Dobře je nám, když si lehneme vnímat jenom svoje nitro, pokud tam nemáte zaneseny negativní pocity a myšlenky - to bylo vyhnání z ráje. Babylonská věž a zmatení jazyků? Přechod na verbální platformu a opuštění telepatického kontaktu? Ano je to tak, naše vědomí bylo odkloněné, někdo si hrál s naším vědomím a s krystaly, které vyzařovali frekvenci a Vy jste se díky tomu uzavřeli (naše vědomí trpělo vyzařováním těchto krystalů) a lidé začali více požívat verbální jazyk (tyto jazyky se používali i před tím, ale měli komunikovat telepaticky) a zmizela telepatie. V té době lidé dosahovali průměrného věku několika set roků (500), protože těla před odklonem nastavena tak, že byla nezničitelná a člověk neměl přirozeného predátora. Po odklánění mysli začali lidé mezi sebou soupeřit a nastal boj ega, začala nerovnováha a likvidovali se navzájem. Dnes se také likvidujeme a hrajeme si na to, že jsme humánnějšími, pokud nepřestaneme se zabíjením bytostí (lidí i zvířat), tak to bude jen hra. Potřebujeme získat vyšší vibrace tím, že nebude ubližovat a dělat násilí jiným tvorům. Konzumace zvířat nastalo po velkém odklon vědomí a tím se snižovali jeho vibrace a bylo to záměrně využito. Posouváním věků začali i další bytosti, ty které toho měli profitovat, začali se chovat jako ostatní lidé (jedli maso) a upadalo v zapomnění, že by neměli jíst maso (to bylo je pár jedinců). Ve staré zákoně najdete i o tomto zmínky a také o mimozemských civilizacích, které s člověkem byli v nestálém kontaktu, najdete zmínky o nukleárních válkách dávno před námi. V dnešní Africe v Egyptě proběhla jedna z nukleárních válek atd. Není důležité vědět, co je fikce nebo skutečnost, ale je důležité, aby jste rozkódovali různá podobenství ve Starém zákonu. Pokud se naučíte číst informace z kvantového pole (budeme si stahovat potřebné informace k tomu, abychom se posunuli), toto nepotřebujete, protože přes starý zákon se budete vracet k chybám, které člověk udělal a pak teprve je budete opravovat.

11.9.2020

 • Před odklonem (před cca 30 000 roky) měla hypnóza jakýsi programovací charakter, který nyní neděláme. 

29.8.2020

 • Jak byly postaveny pyramidy v Gíze? Pyramidy po celé světě postavili z části lidé a z části mimozemské civilizace. Pyramidy sloužily na teleportaci-cestování v čase, na uzdravování lidí, byli konstruovány s použitím drahých, které je sytily energií. My tyto schopnosti máme v sobě a pyramidy vznikly až po velkém odklonu vědomí (v průběhu 30 000 roků) při nižších vibracích a vznikly proto, že jsme se chtěli dostat k tomu, co člověk měl před odklonem vědomí. Pyramidy jsou poskládány z kvádrů a energií, které dnes neumíme využívat (pár jedinců to mí), ale máme to v sobě. Dokázali díky energiím a schopnostem postavit pyramidy velmi rychle.

25.8.2020

 • Jak staré jsou pyramidy? Dnes neplní tu funkci, kterou měli. Pyramidy jsou různé po celém světě i pod zemí a na Atlantidě. Pyramidy byli stavěny postupně po Vašem odklonu vědomí a byla do výstavby zainteresována mimozemská kultura. Pyramidovým komplexům dodávalo energii specifické minerální podloží a sloužily pro kosmická plavidla, teleportaci lidí (dříve před odklonem to bylo běžné) - bylo to pro vyvolené, sloužily k opravám lidského těla. Docházelo zde k časo-prostorovým posunům do jiných vesmírů.

22.8.2020 

 • Kdo odstranil historii Slovanů? Ona je, pouze nás někdo odklonil, abyste nebrali v úvahu toto Staroslovanské učení (bylo již po odklonu), které mělo velmi blízko k prapůvodnímu nastavení člověka před 30 000 roky. Základem je postavení muže a ženy - kdy muž je muž a žena je žena se svými právy a povinnostmi (nyní jsou zaměněny energie žena mužů, ženy vstupují do mužských energií a chtějí se vyrovnat muži, kteří jsou potom nevěrní). Tím že ženy mají mužské energie, muži si stahují ty ženské. Žena by měla mít hlavní slovo z pozice ochránkyně rodu a nikoliv ten poslední na řadě se svým názorem, ale naopak, protože žena má daleko lépe vyvinutou intuici. Většina mužů, kteří jsou úspěšní, mají velmi harmonický stav (výjimky potvrzují pravidlo). Muž je vždy jakési přerostlé dítě a žena matkou, která se o něj bude starat. Muž musí být oddaný ženě a musí pro ni dělat a být tady jen pro ni. A tím se může opravovat a regenerovat naše civilizace.
 • Měli lidé před 30 000 roky hmotná těla? Ano, ale měli vyšší vibrace a jinak nastavené své vědomí, dokázali se svými těly jinak pracovat a vážili si jich. Tělo nebylo pouze prostředek pro hmotnou inkarnaci, ale bylo kompaktním a celistvým aparátem, který je učil a pomáhal ve vývoji a měli ho propojené s vědomím.

17.8.2020

 • Když nepotřebujeme jídlo na co je nám trávící trakt v těle? Člověk před odklonem (30 000 roků) neměl trávící trakt jako nyní (a díky odklon se postupně dovyvinul do dnešní podoby), byl menší a lidé jej téměř nepožívali (konzumovali šťávy a vůně rostlin) a ani to ve skutečnosti nepotřebovali, jejich vědomí jim dokázalo vytvořit takovou iluzi, že i když měli pocit hladu, tak jíst nemuseli.

15.8.2020

 • Sny jsou obrazem toho, co žijeme v hmotné realitě, my žijeme sen i v hmotném světě, který je hodně hmatatelný a co sníme ve stavu spánku je úplně stejné co prožíváme v bdělé realitě, ale tam (ve spánku) tu hmotu tolik nevnímáme a je to hodně podobné i tomu, jak budete žít, a opustíte hmotná těla (to vše jsou vědomé či nevědomé vzpomínky ze současného života, minulých inkarnací a různé astrální vzpomínky). Létací sny jsou vzpomínka na to co bylo před 30 000 lety (odklon naší mysli), kdy člověk mohl levitovat jen na základě přání a určitým nastavením těla. Sen si užívejte jako děj v reálu a i v reálu můžete říci, že tuto realitu - sen, nechcete žít, není náš, že vám ji někdo podsouvá a uvidíte, jak se život změní nahlížení na svět a svůj život - sny zobrazují a zrcadlí něco většinou z minulosti i budoucnosti a berte to jako pomůcku v hmotném světě, které můžeme brát také jako pouhý sen. O tom, jak se narodíte v dané inkarnaci rozhodujete a vybíráte sami - nemusí to mít lineární vývojovou posloupnost a přesto můžete vibračně postupovat vzhůru, ale vědomý člověk se již nepotřebuje dostávat do nižšího postavení a snižovat svoji vibraci v další inkarnaci (vědomý člověk se nemůže stát tyranem)
 • V čem spočívá výjimečnost dnešní doby? Můžeme si změnit své energetické a vibrační nastavení a naše DNA (to se za historii lidstva nikdy za posledních 30 000 roků nestalo, vibrace šly dolů a nyní se obrací) má aktivní 2 vrstvy při narození na Zemi a my si nyní podle svého posunu v hmotné realitě můžeme DNA přenastavit, nyní se rodí děti (po roce 2020), které mají aktivní 4 vrstvy DNA a ony si ji také budou moci měnit - my jsme první generace, která si může měnit nastavení své DNA a dále sním pracovat (budeme méně negativní), a svou pozorností, čemu věnujeme energii měníme a programujeme své DNA a svůj život (to je ta výjimečnost dnešní doby) - jsme na křižovat zda budeme za pochodu růst (měnit své DNA) nebo to zabalíme. Děti narozené po roce 2032 (budou mít větší schopnosti a nástroje - ale budou konfrontováni se zkaženým světem) to budou mít ještě jednodušší, než to mají děti narozené po roce 2020. Svojí starou karmu si vyřešíme tím, že se rozhodneme, jakou cestou jít.
13.8.2020

 • Bráníme se návratu do původního nastavení (nyní stále hledáme následky a příčiny), kde je přirozené bytí a proto nejsme tak šťastní, jako byli lidé před odklonem myšlení, neumíme žít jenom tak, potřebujeme stále nějako berličku nebo předmět, co nás bude držet v jistotě - chceme mít jistoty a nechceme se jich vzdát (lpění na jistotě se stává závislostí).
 • Proč jsme tratili své schopnosti, které jsme měli před 30 000 roky a co tom předcházelo? Protože došlo k odklonu našeho vědomí, protože někteří nás chtěli ovládat lidstvo a vládnout ostatním, kteří se nechali vlákat do této cesty (zneužití ve svůj prospěch) a přineslo to utrpení - nyní se můžeme vymanit z této závislosti - ovládání "otok a otrokář" a vrátit se na správnou cestu - nyní máme recept jak na to.

12.8.2020

 • Co se stalo před 30 000 roky, kdy došlo k odklonu? Určitá skupina osob chtěla ovládnout ty ostatní a proto vymýšleli způsoby ovládat většinu a manipulovali s jejich DNA a vědomím, doslova je terorizovali - probíhalo to velmi pozvolně a z lidí se stávali nesvéprávní otroci (dnes je většina nás otroky, podlehli jsme iluzi materiálního světa), důležité je, snažit se vymanit mentálně z tohoto otroctví, nejde o fyzické, ale o mentální otroctví a hledat své úžasné schopnosti, které máme.

8.8.2020 

 • Biblický bůh: lidstvo při svém odklonu od skutečné podstaty prošlo řadou mentálních proměn, pro snadnější ovladatelnost lidstva (strach) byl využíván biblický bůh, který trestá, řídí. Pokud lidé mají strach uvěří v cokoliv. Bůh (Vesmír) je tvořící energie, která tvoří vesmír, která vytvořila i nás a my jsme její součástí. 

5.8.2020

 • Jak vznikla duše (vědomí)? Duše vznikly silou rozpínavosti vesmíru, který se rozdělil na nekonečné množství částic (duše, částice univerza), které se vydali na samostatnou cestu, jsou neustále propojeny a jde o jakou si hru v hmotě, kterou zakouší každá bytost, která to podstoupila a jednoho dne zjistíme, že jsme součástí boha (Univerza, Vesmíru) a máme ty schopnosti, které jste měli již od počátku a budeme je využívat, důležité je, abychom uznávali sami sebe a milovali se. 30 000 roků je určitá hranice, kdy naše rasa byla odkloněna na úrovni lidského vědomí a když se duše vracejí do jemno-hmotného světa, jsou udivené co mají za schopnosti a co je možné v hmotném světě realizovat. My jsme se rozhodli, že budeme v uzavřeném kolečku na planetě zemi a bude to pro nás trvat více jak 30 000 roků a transformace, kterou procházíte teprve započala. Duše tu byly už od počátku, kdy se vesmír začal rozpínat a je v neustálém rozpuku. Ve vesmíru vždy musí něco z hmotného hlediska zaniknout, aby přišlo něco nového a toho se není potřeba bát, všechno má svoji duši i planety a předměty, které užíváte - zkrátka všechno, protože vše je energie (vědomí). Nerosty jsou také jistá forma vědomí.

3.8.2020

 • Bermudský trojúhelník - došlo zde k zániku a potopení Atlantidy (chtěli narušit rovnováhu na zemi, dělali experimenty), jsou zde velmi silné vibrační pole, neboť tam stále fungují reaktory, které nebyli zrušeny a jsou příčinou změny klimatu, změny času v časoprostoru a dochází zde k různým anomáliím na jemno i hrubo hmotné úrovní (mizí zde lidé, lodě, letadla), technologie byli nesprávně využity před cca 15 000 roky - lidé byli již v odklonu vědomí a neměli dostatek možností, informací a zkušeností na to, aby uřídily tyto experimenty. Činnost tohoto pole bude záhy změněna, neutralizována.

27.7.2020

 • Všichni si pamatujeme předchozí inkarnace (byli jsme tu už před 30 tisíci roky a inkarnovali jsme se 1000 až 10 000x), ale jsme odstaveni od zdroje informací, vědomě se nenapojujeme a nepoužíváme tyto možnosti, minulé životy nejsou tak důležité pro současný život - cílem je naučit se žít v hmotné realitě, užívat svobodné vůle a umět tvořit.
 • Dříve před odklonem (před cca 30 000 roky), člověk nepotřeboval stravu, strava je závislost, máme se živit světlem, které přichází z okolního vesmíru, postupně to můžeme dokázat v průběhu inkarnací, nyní bychom neměli jíst to, co je vytvořeno na základě utrpení jiných živočichů (první médium - listy, druhé médium jsou plody, třetí médium jsou býložravci), ale ovoce a zeleninu v syrovém stavu. strava je velmi individuální a každý je na jiném stupni vývoje.

Anthea, Margot Vaneková

 • Prvotní stav vědomí (prvotní zdroj), že kterého se postupně vyzářily všechny elementy (světlo, duch - oheň, který potom začal pohánět vzduch, ten začal tvoření šířit do forem, potom voda, která je vlastně hmotným odrazem éteru, té vodivosti informací a pak země, která vlastně není samostatný element, protože země je prolnutí všech elementů v jeden, země je zhmotněním 4 předchozích elementů vody, ohně, vzduchu a éteru.

zobrazit více..
Loading...